Woefkesranch

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

PRIJZEN
De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de site. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten.

VERKOOPSOVEREENKOMST
Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de in ontvangst name van de hond. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd wordt door de betaling van de totale prijs door de koper.

LEVERING
Ingeval van levering van een hondje, wordt er steeds eerst telefonisch een afspraak gemaakt. Ingeval van accesoires, zullen zij binnen de week geleverd worden. Eventuele schade dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden meegedeeld. Zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.

BEDENKTIJD
In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een consument betreft, heeft deze het recht om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een termijn van 14 werkdagen, zaterdag inbegrepen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In voorkomend geval dient de consument de leveringskosten te betalen en op eigen kosten de goederen terug te bezorgen.
Honden zijn geen goederen, zij vallen onder het garantiecontract oopgesteld overeenkomstig art. 30 van het KB van 27/4/2007 houdende de  erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren. De consument beschikt evenwel niet over het recht om van de aankoop van een levend dier af te zien, tenzij aan 1 van de voorwaarden van het bijgeleverd garantiecontract wordt voldaan.

ANNULATIE
Annulatie of wijziging van een bestelling is mogelijk tot 24h voor de levering. Voorschotten zijn niet recupereerbaar bij annulatie van een bestelling. Bij annulatie van een reservatie van een pup, wordt de reservatiekost niet terugbetaald daar deze als bewaarkost fungeert (voeding en verzorging).

KLACHTEN
Klachten kunnen per email ingediend worden via eb.hcnarsekfeowobfsctd@ofni. Woefkesranch verbindt zich ertoe elke klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.

GARANTIE
Onze pups worden verkocht met de verplichte wettelijke garantie van het ministerie van Landbouw.

PROCEDURE VAN TERUGNEMING
Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.

INFORMATIE
Woefkesranch levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie, op of via de site, onbeschikbaar zou zijn, zal Woefkesranch de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Woefkesranch kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op eb.hcnarsekfeowobfsctd@ofni.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data. Foto’s en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd worden. De intellectuele rechten behoren toe aan Woefkesranch of rechthoudende derden.

AANSPRAKELIJKHEID
Woefkesranch geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Woefkesranch verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.